ප්රදර්ශනය

2016.12 ෂැංහයි මෝටාර් ප්‍රදර්ශනය

ෂැංහයි කොන්ක්රීට් ප්රදර්ශනය

නගර ප්‍රදර්ශනය

ජපන් ප්රදර්ශනය

2018.11 ෂැංහයි මෝටාර් ප්‍රදර්ශනය

කටාර් ව්යාපෘතිය

මැනිලා හි ප්රදර්ශනය

මොස්කව්හි ප්රදර්ශනය

තායිලන්තයේ ප්රදර්ශනය